สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ที่อยู่ 1 96 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 2579 1370 - 9 ต่อ 308 - 310
โทรสาร 0 2579 0194
E-mail : envi.research@nrct.go.th